About NFSY (in swedish)

NFSY Stadgar

Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning

§ 1
Förbundets namn är Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning

§ 2
Förbundets syfte är att
a) främja studie- och yrkesvägledande verksamhet i de fem nordiska staterna och de självstyrda områdena Färöarna. Grönland och Åland
b) främja studie- och yrkesvägledande verksamhet internationellt genom att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan organisationer som företräder studie- och yrkesvägledare i de nordiska länderna.

Förbundets verksamhet kommer till uttryck genom att
a) stödja de nationella medlemmarna i frågor som gäller  vägledningsarbetets integritet och utveckling
b) medverka vid anordnande av och deltagande i konferenser, seminarier, kurser, studieresor etc. som gäller studie- och yrkesvägledningsfrågor
c) ta initiativ till nordisk publiceringsverksamhet om studie- och yrkesvägledning
d) stimulera forskning och informera om forskningsresultat på studie- och yrkesvägledningens område
e) etablera medlemskap och representation i den internationella organisationen för studie- och yrkesvägledning IAEVG/AIOSP.

§ 3
Medlemmar i förbundet är nationella föreningar och sammanslutningar av nationella föreningar för studie- och yrkesvägledning i de nordiska länderna. Institutioner, myndigheter och organisationer som har intresse för vägledningsfrågor kan ansöka om stödmedlemskap.

Anslutning av nya medlemmar sker, sedan respektive nationella grupp inom förbundet yttrat sig. Inval skall fastställas av förbundets styrelse.

Nationella institutioner och myndigheter som handlägger verksamhet som gäller studie- och yrkesvägledning kan, sedan respektive nationella grupp inom förbundet hörts och styrelsen godkänt det, beslutas till förbundet som passiva medlemmar (intressenter) utan rösträtt och utan krav på medlemsavgift.

§ 4
Förbundet leds av en styrelse. Varje nationell medlemsgrupp (enskilda föreningar och sammanslutningar av föreningar) skall utses högst två medlemmar i styrelsen. För styrelsens medlemmar utses suppleanter. Styrelsen utarbetar en arbetsordning som fastställer ansvar och uppdrag för styrelsen och för det nationella ordförandeskapet. Arbetsordningen kan endast revideras på ett årsmöte med undantag för särskilda fall.

§ 5
Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser kontaktperson till IAEVG/AIOSP samt kassör. Om dessa ej är medlemmar i styrelsen deltar de i styrelsemötena. Nationella medlemsorganisationer och intressenter skall underrättas om styrelsens möten och kan närvara som observatörer.
Styrelseansvaret roterar mellan de fem nordiska länderna (rotationsordning: Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland) och löper under 3 år från årsmöte till årsmöte. Styrelsens mandattid gäller tiden mellan årsmötena.

Endast styrelsens medlemmar har rösträtt på styrelsemöte.

§ 6
Förbundets verksamhet och räkenskaper gäller kalenderår. Före februari månads utgång skall styrelsen till revisorn avlämna ekonomisk årsredovisning.

§ 7
Förbundets revisor är revisorn i den medlemsförening som kassören är medlem i.

§ 8
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger under verksamhetsåretvarav det ena sammanträdet är årsmöte. Förbundets årsmöte hålls senast före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skickas till ledamöterna senast 4 veckor före årsmötet.

§ 9
Förbundets årsberättelse samt räkenskaper jämte revisorernas berättelser framläggs vid årsmöte. Samtidigt framläggs handlingsprogram och budget för det kommande verksamhetsåret.

§ 10
Till förbundet betalar varje nationell förening (grupp) en avgift som består av ett grundbelopp och ett årsbelopp, som svarar mot antalet medlemmar in den/de nationella medlemsorganisationerna. De självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland betalar halvt grundbelopp. I avgiften inräknas avgiften till IAEVG/AIOSP.

Avgiften beräknas efter antalet medlemmar i den enskilda föreningen per den 31 december det år som föregår verksamhetsåret. Styrelsen fastställer i budgeten för det efterföljande räkenskapsåret. Styrelsen fastställer i budgeten för det efterföljande räkenskapsåret storleken av medlemsavgifterna. Förbundet kan efter beslut av styrelsen, ta emotgåvor.

§ 11
Utträde ur förbundet kan endast medges efter skriftlig anmälan till styrelsen minst ett år före efterföljande 31 december.

§ 12
Stadgeändringar skall behandlas i förbundsstyrelse vid två på varandra följande sammanträden, mellan vilka de nationella medlemsorganisationerna skall uttala sig. Det slutliga beslutet i styrelsen skall vara enhälligt.

§ 13
Eventuellt upphörande/upplösning av förbundet äger rum sedan den i § 12 föreskrivna ordningar iakttagits. Vid upphörande fördelas förbundets behållning/skulder på de nationella organisationerna efter deras medlemstal.

§ 14
Dessa stadgar gäller från 1992-05-10. Ändringen i § 5 beslutad augusti 1995 samt ändringar i §§ 5, 8, 10 och 11 beslutade april 2008 samt ändringen i § 4 beslutad i oktober 2020.